Завдання 8. Забезпечення відповідності системи освіти потребам підприємств, зокрема малих та середніх

36%
64%
0%
0%
 • Виконано
 • Виконується
 • Не виконано
 • Заплановано до виконання
Загальний прогрес за період
27.12.2011 - 31.12.2021
 • Виконано
 • Виконується
 • Не виконано
 • Заплановано до виконання
Найменування заходу / Відповідальний виконавець
Строк виконання
Очікуваний результат
Стан
IV квартал
2021
Проведення комплексного дослідження з метою виявлення причин неофіційного працевлаштування
Виконується

(Звіт за 2018–2019 роки).

Державна служба зайнятості проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу, спрямовану на запобігання нелегальним трудовим відносинам та їх негативним наслідкам.

До зазначених заходів залучаються соціальні партнери, представники органів влади, контролюючих та правоохоронних органів на постійній основі, а також запрошуються керівники підприємств, установ та організацій, фізичні особи – підприємці.

Так, фахівцями державної служби зайнятості проводилися заходи роз’яснювального характеру, зокрема:

-          спільно з Держпраці роз’яснювальна робота з роботодавцями про неприпустимість допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин;

-          індивідуальні відвідування роботодавців з питань легалізації зайнятості;

-          семінари та вебінари для населення та для роботодавців з питань легальної зайнятості;

-          робочі зустрічі, наради, “Круглі столи”, відеоконференції та інші заходи, спрямовані на інформування  громадськості про переваги офіційного працевлаштування та уникнення порушень  у соціальній сфері, недопущення підміни фактичних трудових договорів цивільними та господарськими тощо.

Крім того, з метою поінформованості населення та роботодавців щодо негативного впливу неоформлення трудових відносин на економічний та соціальний розвиток держави, в центрах зайнятості розміщені матеріали про необхідність дотримання роботодавцями вимог законів України “Про зайнятість населення”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, “Про оплату праці”, “Про рекламу”, Кодексу законів про працю України.

РЕГІОНИ:

Чернігівська ОДА:

Протягом 2020 року проведено 527 інформаційних семінари “Ризики нелегальної трудової міграції”. Крім того, проведено 154 інформаційні вебінари із загальних питань зайнятості, на яких також розглядались питання щодо ризиків тіньової зайнятості та переваг офіційного працевлаштування Проведено 69 інформаційних семінарів з питань легалізації зайнятості за участю 338 представників підприємств, організацій та фізичних осіб-підприємців, 5 засідань «круглих столів», нарад, робочих зустрічей за участю 30 роботодавців, учасниками яких стали 924 безробітні особи та шукачі роботи. До проведення вказаних семінарів долучалися спеціалісти Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та представники Бюро правової допомоги.

У 2020 році у філіях Чернігівського ОЦЗ проведено 384 семінари із загальних питань зайнятості, учасниками яких стали 5,7 тис. безробітних. Метою таких заходів є в тому числі інформування громадян про переваги легальної праці, запобігання тіньовій зайнятості та працевлаштування 

без оформлення трудових відносин.

Загалом у 2020 році обласною службою зайнятості проведено 467 спільних відвідувань таких суб’єктів господарювання з Управлінням Держпраці в Чернігівській області, 578 відвідувань фахівцями служби зайнятості, 106 інформаційних семінарів з питань легалізації зайнятості за участю 1095 представників підприємств, організацій та фізичних осіб-підприємців, 26 засідань “круглих столів”, нарад, робочих зустрічей за участю 289 роботодавців.

IV квартал
2018
Ухвалення комплексу заходів та внесення змін до Кодексу законів про працю України
Виконується

Мінсоцполітики (Мінекономіки):
Відомствами здійснюється робота щодо розробки законопроєктів та внесення відповідних змін до Кодексу законів про працю України, які сприятимуть вдосконаленню регулювання ринку праці та зниженню рівня неофіційного працевлаштування.

Державна служба зайнятості проводить інформаційно–роз’яснювальну роботу, спрямовану на за- побігання нелегальним трудовим відносинам та їх негативним наслідкам.

Це тематичні публікації у друкованих виданнях, семінари, цільові зустрічі, «круглі столи» тощо. Однією з тематик семінарів для роботодавців є «Легалізація зайнятості – крок назустріч Вашим працівникам (у тому числі, особам з інвалідністю)». До зазначених заходів залучаються соціальні партнери, владні структури, контролюючі та правоохоронні органи на постійній основі, а також запрошуються керівники підприємств, установ та організацій, фізичні особи – підприємці, які:

 • використовують найману працю згідно укладених трудових договорів, що передбачають за- йнятість працівників;

 • зменшили чисельність найманих працівників, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, при збереженні (збільшенні) обсягів діяльності (виробництва);

 • виплачують працівникам заробітну плату в сумі менше або на рівні законодавчо встановлено- го мінімального розміру за відпрацьований повний робочий день.

У центрах зайнятості шукачі роботи можуть отримати індивідуальні або групові консультації з пи- тань переваг легальної зайнятості, скористатися буклетами відповідної тематики.

Для роботодавців розроблена пам’ятка – застереження про передбачену законодавством відповідальність за використання найманої праці без належного юридичного оформлення.

IV квартал
2018
Налагодження ефективного діалогу на постійній основі між суб’єктами господарювання, науковими установами та закладами професійно-технічної освіти з метою поглиблення співпраці у сфері підготовки кваліфікованих кадрів
Виконано

(Звіт за 2018–2019 роки).
РЕГІОНИ:
Віницька ОДА:

З метою масового залучення молодих людей в підприємницьку діяльність департамент економіки і інвестицій Вінницької міської ради, Вінницька бізнес-школа та Вінницький обласний молодіжний центр “Квадрат” 23.03.2021 об’явили конкурс бізнес-проектів “VINIDEA”. Основна мета конкурсу полягає у навчанні молоді основним механізмам побудови та розвитку власного бізнесу шляхом проведення навчання та практики, що дасть можливості максимально реалізувати свій творчий потенціал та досягти фінансової незалежності.

Учасники проєкту за 4 дні пройдуть поглиблене модульне навчання з курсу бізнес-планування та формування проєктних команд. Молодь матиме можливість навчитись знаходити ідеї для своїх продуктів, тестувати і упаковувати їх для продажу; дізнатися про основи просування продукції, без чого успішний вихід на ринок неможливий. Також учасники проєкту вивчатимуть успішні бізнес-моделі компаній, як влаштовані фінанси компанії; що таке EBITDA і як працювати з цим показником; які існують форми фінансової звітності; як формується і з чого складається оборотний капітал; що таке фінансовий аналіз і як його проводити; як зрозуміти  правові основи ведення власної справи. Протягом курсу будуть розглянуті типи підприємницької діяльності та особливості їх реєстрації, сплати податків, подання звітності та найму працівників. Молодь отримає знання та навички по формуванню команди переможців; де і як шукати переможців собі в команду; як мотивувати, навчати та розвивати персонал; як з колективу зробити команду переможців.

02.06.2021 було проведено круглий стіл на тему “Смарт спеціалізація регіону” де розглянуто основні досягнення прогнозованих показників Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області до 2027 року, а також обговорили визначення смарт спеціалізації Вінницької області.

01.06.2021 відбулась презентація конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи). Надання фінансової підтримки буде здійснюватись на конкурсних засадах у вигляді грантів з обласного бюджету. Розгляд бізнес-планів та встановлення суми грантів буде забезпечуватись конкурсною комісією. Розміри грантів від 50 до 100 тис.грн., особлива увага буде приділятись підтримці підприємців у сільській місцевості.

Житомирська ОДА:

В області утворена Рада професійної освіти. До складу Ради входять представники галузевих управ- лінь, департаментів облдержадміністрації, роботодавці, керівники промислових підприємств об- ласті, служба зайнятості, громадськість, профспілки, керівники професійно–технічних закладів об- ласті та інші.

Основними завданнями Ради є координація діяльності щодо реалізації єдиної державної політики у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів, розвитку профе- сійної (професійно–технічної) освіти регіону, проведення аналізу потреби економіки регіону у квалі- фікованих робітниках та формування робітничого потенціалу, визначення перспективних напрямів розвитку професійної освіти.

На засіданнях ради розглядаються питання формування обсягів державного/регіонального замов- лення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітничих кадрів з урахуванням ре- альних та перспективних потреб ринку праці регіону, удосконалення мережі закладів професійної (професійно–технічної) освіти, впровадження дуальної форми навчання тощо.

Для визначення необхідних навичок та забезпечення відповідності кваліфікації випускників по- требам підприємств проводяться спільні зустрічі, «круглі столи», конкурси професійної майстерності тощо.

КМДА:

Пріоритетним завданням Київської міської влади є удосконалення системи підготовки та забезпе- чення відповідності кадрового потенціалу потребам економічного розвитку столичного регіону. Для забезпечення підготовки фахівців укладено 1797 договорів із 1624 підприємствами, організаці- ями, установами–замовниками робітничих кадрів, у тому числі із 25 комунальними підприємствами міста Києва. Оновлено освітні програми з 27 робітничих професій шляхом впровадження держав- них стандартів професійної (професійно–технічної) освіти на модульно–компетентнісній основі. У 23 закладах професійної (професійно–технічної) освіти за 32 професіями здійснюється підготовка кваліфікованих робітників за дуальною формою навчання.

Протягом січня–серпня 2020 року за направленням міської служби зайнятості проходили навчання 0,5 тис. безробітних осіб у 15 навчальних закладах, серед яких університети та інститути післядипломної освіти, вищі професійні училища, підприємства, навчально–курсові учбові комбінати.

Львівська ОДА:

З метою максимального наближення професійних навичок громадян, які шукають роботу до потреб роботодавців, обласною службою зайнятості у січні – червні 2021 року здійснено професійне навчання 0,8 тис. безробітних у віці до 35 років.

Одеська ОДА:

Закладами професійної (професійно–технічної) освіти області проводиться робота щодо погли- блення співпраці з роботодавцями, а саме: укладаються договори із роботодавцями стосовно впровадження елементів дуальної форми освіти (теоретичне навчання у закладі освіти – 30%, виробниче навчання та виробнича практика на базі роботодавців – 70% навчальних годин). Станом на кінець 2020 року елементи дуальної форми навчання запроваджено у 9 закладах професійної (про- фесійно–технічної) освіти області з 12 професій та 1 закладі вищої освіти з 2 професій. Відповідно до стандартів професійної (професійно–технічної) освіти розроблено навчальні плани, програми за дуальною формою навчання, які погоджено роботодавцями та затверджено у відповідному порядку.

Для забезпечення тісної співпраці закладів освіти та роботодавців в області  створена та функціонує регіональна рада з професійної (професійно-технічної) освіти у ході засідань якої визначено основні професії, які затребувані на регіональному ринку праці та сформовані обсяги регіонального замовлення.

Разом з цим, заклади професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти укладають договори із роботодавцями стосовно впровадження елементів дуальної форми навчання (теоретичне навчання у закладі освіти – 30%, виробниче навчання та виробнича практика на базі роботодавців – 70% навчальних годин).

На сьогодні елементи дуальної форми навчання запроваджено у 9 закладах професійної (професійно-технічної) освіти області з 12 професій та 1 закладі фахової передвищої освіти з  2 професій. 

Відповідно до стандартів професійної (професійно-технічної) освіти розроблено навчальні плани, програми за дуальною формою навчання, які погоджено роботодавцями та затверджено у відповідному порядку.

Полтавська ОДА:

У жовтні 2020 року Комунальним закладом Полтавської обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді» проведено навчально–тренувальні збори учасників І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу–захисту науково–дослідницьких робіт учнів–членів Малої академії наук України у 2020–2021 навчальному році з різних профілів наукової діяльності (у форматі онлайн).

Рівненська ОДА:

Національним університетом водного господарства реалізовано проєкт «Створенння і розвитку бізнес–інкубатора Національного університету водного господарства та природокористування».

Серед основних цілей було стимулювання процесів започаткування і розвитку малого інноваційно- го бізнесу у сфері інформаційних технологій шляхом реалізації програми бізнес–інкубації, надання послуг із започаткування нового бізнесу та науково–технічної підтримки нового бізнесу. На базі НУ- ВГП функціонує центр інноваційної діяльності, у складі якого діє сектор інноваційної діяльності та трансферу технологій, що тісно співпрацюють з бізнес–сектором області.

Харківська ОДА:

У рамках співпраці на базі закладів вищої освіти проведено низку відкритих лекцій, тренінгів, тестувань, Днів відкритих дверей, Днів кар’єри, екскурсій, Ярмарків вакансій від провідних ком- паній області. Серед провідних можна відмітити: Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова; Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця; Національний технічний університет ім. В.Н. Каразіна та Харнівський національний уні- верситет радіоелектроніки.

На базі провідних закладів вищої освіти Харківської області активно проводилась спільна ді- яльність із провідними компаніями регіону у рамках підписаних меморандумів про співпрацю, в яких задекларовано спільні наміри стосовно вдосконалення освітніх програм навчальних за- кладів та поглиблення співпраці на принципах державно–приватного партнерства, для більш тісної взаємодії у справі підготовки компетентних фахівців та з метою підвищення конкуренто- спроможності і успішної адаптації випускників на ринку праці.

Серед позитивних прикладів цієї діяльності можна відмітити: Харківський національний універ- ситет міського господарства імені О. М. Бекетова; Харківський національний економічний уні- верситет імені Семена Кузнеця; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Харківський національний автомобільно–дорожній університет; Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського»; ННЦ «Інститут експериментальної клінічної ветеринарної ме- дицини» НААН України Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України; Харківський наці- ональний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка.

На базі провідних закладів вищої освіти Харківської області активно проводилась спільна діяльність із провідними компаніями регіону у рамках підписаних меморандумів про співпрацю, в яких задекларовано спільні наміри стосовно вдосконалення освітніх програм навчальних закладів та поглиблення співпраці на принципах державно-приватного партнерства, для більш тісної взаємодії у справі підготовки компетентних фахівців та з метою підвищення конкурентоспроможності і успішної адаптації випускників на ринку праці.

Чернігівська ОДА:

З метою стимулювання підприємницького менталітету у здобувачів професійних кваліфікацій закладами професійної (професійно-технічної) освіти до змісту освітніх програм включено компонент “Основи галузевої економіки і підприємництва”. Здобувачі професійної освіти, які разом із професією отримують повну загальну середню освіту, вивчають тему “Ринок праці та підприємництво” інтегрованого курсу “Громадянська освіта”.

У співпраці з галузевими підприємствами – замовниками робітничих кадрів, підприємствами – виробниками сучасного обладнання, матеріалів, інструменту та торговельними фірмами, що їх реалізують в закладах освіти, здійснюється перегляд та оновлення робочих професійних програм з підготовки кваліфікованих робітників шляхом включення до їх змісту технічних та технологічних новацій.

Для розвитку кар’єрного потенціалу молоді, підвищення її здатності до працевлаштування від 17 до 19 березня учні випускних курсів закладів профтехосвіти міста Чернігова пройшли тренінг “Розпочни свій бізнес!” за методологією Міжнародної організації праці в рамках проєкту “Інклюзивний ринок праці для створення нових робочих місць в Україні”, організований Агенцією регіонального розвитку Чернігівської області. У ході навчання учасники ознайомилися з основами підприємницької діяльності, проаналізували свої бізнес-ідеї, дізналися про можливості державної програми 5-7-9% від представника УкрГазбанку, і головне, - розробили власний бізнес-план. Досягнуто домовленості про консультаційний супровід потенційних підприємців. По завершенню тренінгу учасники отримали сертифікати.

Для виявлення та підтримки обдарованої молоді, популяризації робітничих професій, підняття престижу професійно-технічної освіти, впровадження елементів дуальної освіти в питаннях підготовки робітничих кадрів у різних галузях промисловості, забезпечення підприємств висококваліфікованими кадрами з урахуванням потреб ринку праці у рамках реалізації заходів Комплексної Програми підвищення конкурентоспроможності Чернігівської області на 2021-2027 роки “Чернігівщина конкурентоспроможна” передбачено проведення конкурсу “Робітнича професія - крок до успіху”.

IV квартал
2019
Перевірка навчальних програм та планів з метою визначення їх відповідності потребам підприємств та підвищення рівня зайнятості випускників закладів професійно-технічної освіти
Виконано

(Звіт за 2018–2019 роки).

РЕГІОНИ:
Віницька ОДА:

Згідно із вимогами нормативних документів до 20% змісту навчання може корегуватися із врахуванням особливостей виробництва на підприємствах замовників кадрів. З метою максимальної адаптації навчальних програм до потреб ринку праці у області всі робочі навчальні плани та програми підготовки кваліфікованих робітників погоджуються із роботодавцями.

У 2020-2021 навчальному році робочими групами напрацьовані і  впроваджуються 45 сучасних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти, змістовною складовою яких   є  розвиток підприємницького менталітету.

Рівненська ОДА:

У Національному університеті «Острозька академія» у 2018 році відкрито Центр професійної орієн- тації та консультування. Центр створено у рамках реалізації проєкту «Підвищення конкурентоспро- можності випускників університетів на ринку праці України та Білорусі через мережу створення ре- гіональних транскордонних консультаційних центрів професійної орієнтації та консультування», що фінансувався за кошти Програми територіального співробітництва Україна–Білорусь.

15.12.2020 відбулося підписання меморандуму між громадською спілкою Rivne It Cluster та Націо- нальним університетом «Острозька академія». Співпраця передбачає реалізацію спільних проєк- тів і вдосконалення навчального процесу для студентів спеціальності «Економічна кібернетика» та «Комп’ютерні науки».

Харківська ОДА:

На базі провідних закладів вищої освіти Харківської області активно проводилась спільна діяльність із провідними компаніями регіону у рамках підписаних меморандумів про співпрацю, в яких задекларовано спільні наміри стосовно вдосконалення освітніх програм навчальних закладів та поглиблення співпраці на принципах державно-приватного партнерства, для більш тісної взаємодії у справі підготовки компетентних фахівців та з метою підвищення конкурентоспроможності і успішної адаптації випускників на ринку праці.

Серед позитивних прикладів цієї діяльності можна відмітити проведення відповідних заходів у закладах вищої освіти регіону, а саме :

- у Національному фармацевтичному університеті працював профорієнтаційний табір для школярів “Pharm Camp” (04-06.01.2021);

- у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця проведені Дні кар'єри, організовані Лабораторією кар'єри закладу вищої освіти, у заходах яких взяли участь понад 1400 слухачів;  відбулися  23 майстер-класи та вебінари; стартували 3 спільні з бізнес-структурами проєкти (08-26.02.2021);

- у Харківському національниому університеті радіоелектроніки стартував Місяць кар’єри за участі провідних IT - кампаній регіону (15.03.2021);

- на базі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна відбулася IV Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасні перетворення міжнародного бізнесу” (31.03.2021);

- у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М.Бекетова в рамках Європейського тижня цифрової грамотності відбувся  вебінар “Цифрові навички та технології для майбутнього працевлаштування” (24.03.2021). Також, на базі кафедри економічної теорії та міжнародної економіки закладу вищої освіти розпочала роботу школа розвитку “Світ міжнародної економіки” для учнів старших класів закладів загальної середньої освіти (лютий 2021 року).

Також, вищими науковими закладами аграрного напряму та профільними установами Національної академії аграрних наук України проводилась робота щодо підготовки кваліфікованих кадрів та забезпечення відповідності кваліфікації випускників вимогам сучасних підприємств.

IV квартал
2018
Проведення аналізу причин низького рівня трудової мобільності
Виконується

(Звіт за 2018 рік)

База даних Єдиної інформаційно–аналітичної системи державної служби зайнятості (далі – ЄІАС) містить інформацію про пропозиції роботи, отримані з інших джерел (в телефонному режимі, засобами електронного зв’язку, із офіційних сайтів установ, організацій, сайтів пошуку роботи, оголошень тощо).

Протягом січня–листопада 2020 року послугами державної служби зайнятості не за місцем за- реєстрованого проживання скористалися 133,9 тис. безробітних (11,8% від загальної чисельно- сті безробітних, які скористалися послугами державної служби зайнятості).

Державна служба зайнятості продовжує підтримувати сучасні тенденції з розвитку електронно- го урядування та активно впроваджує електронні сервіси з використанням Інтернет–технологій, що на сьогодні є однією з інноваційних форм надання соціальних послуг громадянам та робо- тодавцям. Так, з метою підвищення якості та рівня комунікації з клієнтами служби зайнятості впроваджено в роботу (лютий 2018 року) особисті кабінети для клієнтів служби зайнятості.

В «Електронному кабінеті роботодавця» є розширений доступ до послуг служби зайнятості і електронної картки роботодавця шляхом інтеграції даних з ЄІАС. З часу впровадження елек- тронних кабінетів по 16.12.2020 вже 121,4 тис. роботодавців отримали можливість в режимі онлайн подавати до служби зайнятості звіт No 3–ПН. За допомогою цього сервісу з початку 2020 року по 16.12.2020 до центрів зайнятості подано 98,3 тис. вакансій.

В «Електронному кабінеті шукача роботи» є розширений доступ до послуг служби зайнятості і електронної картки особи (безробітного) шляхом інтеграції даних з ЄІАС. З часу впровадження електронних кабінетів (лютий 2018 року) по 16.12.2020 вже 354,3 тис. громадян отримали мож- ливість відслідковувати дані, що використовуються для пошуку роботи, дані про відвідування центру зайнятості і надані послуги, заплановані до відвідування групові та масові заходи, нара- хування та виплату допомоги по безробіттю, підбір роботи, направлення на працевлаштування, пропозиції профнавчання. З початку 2020 року по 16.12.2020 за допомогою цього сервісу шукачами роботи зареєстровано 13,5 тис. резюме.

РЕГІОНИ:

КМДА:

З метою підвищення конкурентоспроможності, формування мотивації до пошуку роботи та легального працевлаштування осіб, які звертаються до служби зайнятості, фахівцями район- них філій міської служби зайнятості (з початку поточного року і до запровадження карантину) надавалиь профорієнтаційні послуги шляхом проведення індивідуальних профконсультацій та групових профорієнтаційних заходів. У районних філіях служби зайнятості м. Києва проводив- ся семінар із загальних питань зайнятості, який охоплює основні питання діяльності державної служби зайнятості, інформує про соціальні послуги та особливості взаємодії між клієнтами та службою зайнятості, важливі питання реалізації права на працю громадянами України тощо. В період карантину стали популярними індивідуальні послуги в форматі онлайн. Фахівці столич- ної служби зайнятості надають безробітним профінформаційні та профконсультаційні послуги дистанційно, під час проведення вебінарів. Також у м. Києві проводиться робота, спрямована на збереження трудового потенціалу міста, підтримку сталої ситуації на столичному ринку праці, реалізацію заходів державної та регіональної політики зайнятості.

Львівська ОДА:

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 19.04.2018No 332/0/5–18 затверджено Про- граму сприяння зайнятості населення Львівської області на 2018 – 2020 роки, основною части- ною якого є заходи щодо покращення ситуації у сфері зайнятості населення на 2018 – 2020 роки, у тому числі щодо підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регу- лювання трудової міграції.

Одеська ОДА:

Функціонує державний навчальний заклад «Одеський центр професійно–технічної освіти дер- жавної служби зайнятості», головною метою якого єж надання кваліфікованих послуг дорослому населеню, безробітним Одеської області та інших областей України у формувані конку- рентоспроможних трудових ресурсів в умовах сучасного виробництва на основі впровадження провідних виробничих та інноваційних технологій навчання.

Харківська ОДА:

Організовано виконання заходів щодо сприяння створенню належних умов для підвищення мо- більності робочої сили, що передбачені Програмою зайнятості населення Харківської області на період до 2020 року, яка затверджена рішенням Харківської обласної ради від 01.03.2018 No 663–VІІ (із змінами).

Чернігівська ОДА:

Для полегшення здійснення підбору актуальних вакансій фахівцями відділу рекрутингу Чернігівського міського центру зайнятості розроблено online-карту вакансій на платформі  Google Maps. Інформацію про роботодавця, його контактні дані, вимоги до кандидата на посаду, розмір запропонованої зарплати та інші коментарі від подавача вакансії доступні для перегляду всім користувачам мережі Інтернет. Карта регулярно поповнюється новими актуальними вакансіями.

II квартал
2021
Прийняття відповідного нормативно-правового акта
Виконується

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 No 1396–р затверджено Основні напрямки реалізації державної політики у сфері зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2022 року. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 No 216–р затверджено План заходів щодо реалізації Основних напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2022 року, яким, зокрема, передбачені заходи, спрямовані на за- безпечення продуктивної зайнятості, створення нових робочих місць, стимулювання розвитку підприємництва та самозайнятості, забезпечення інноваційного розвитку послуг на ринку праці.

Полтавська ОДА:

Наразі в області розробляється нова Програми зайнятості населення Полтавської області на 2021-2023 роки.

Харківська ОДА:

Заходи щодо сприяння створенню належних умов для підвищення мобільності робочої сили передбачені Програмою зайнятості населення Харківської області на період 2021 – 2023 років (далі – Програма), яка затверджена рішенням Харківської обласної ради від 11.03.2021 № 56-VІІІ. До Програми включено окремий розділ “Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці, впровадження інноваційних послуг служби зайнятості”.

IV квартал
2019
Вдосконалення загальнонаціональної бази даних про наявність робочих місць в Україні з метою підвищення трудової мобільності
Виконано

Державна служба зайнятості підтримує сучасні тенденції з розвитку електронного уря- дування та активно впроваджує електронні сервіси, з використанням Інтернет–технологій, що на сьогодні є однією з інноваційних форм надання соціальних послуг громадянам та роботодавцям. Впроваджено у роботу «Електронний кабінет роботодавця» (далі – ЕКР). Перевагами ЕКР є розширений доступ до послуг служби зайнятості шляхом інтеграції даних з ЄІАС та можливість в режимі онлайн подавати до служби зайнятості звіт No 3–ПН (інформація про попит на робочу силу (вакансії), переглядати стан укомплектування заявлених вакансій, історію направлень центром зайнятості претендентів на роботу та здійснювати добір необхідних працівників тощо.

IV квартал
2021
Вдосконалення системи професійного навчання працівників у визначених перспективних секторах
Виконується

(Звіт за 2018 рік та 2019 роки)
Для розширення можливостей професійного навчання працівників шляхом реалізації права на навчання за кошти ваучера постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 No 206 внесено зміни до Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 No 207. Зокрема, розширено види професійного навчання працівників на підставі ваучера. Тепер на підставі ва- учера здійснюються перепідготовка за робітничою професією; підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спе- ціальністю; підготовка на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо–наукового/освітньо– творчого) та наукового рівня вищої освіти); спеціалізація та підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності. Перелік професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер, затверджено наказом Мініс- терства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 07.09.2020 No 1716, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.09.2020 за No 946/35229. Перелік містить 43 робітничі професії та 27 спеціальностей для фахівців з вищою освітою. Для забезпечення можливості професійного навчання працівників та їх залучення у перспективні сектори економіки, визначені Експортною стратегією України («дорожня карта» стратегічного розвитку торгівлі) на 2017 – 2021 роки, до Переліку включено ряд професій (оператор верстатів з програмним керуванням, фрезерувальник, токар, робітник фермерського господарства, швачка, кравець, закрійник) та спеціальностей (інженерія програмного забезпечення, комп’ютерна інженерія, кібербезпека, готельно–ресторанна справа, харчові технології). Для розширення можливості працівників підтвердити професійну кваліфікацію, отриману шляхом неформального професійного навчання, постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 No 206 внесено зміни до Порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 15.05.2013 No 340. Зазначеними змінами спрощена процедура подання пропозицій для формування Переліку суб’єк- тів підтвердження результатів неформального навчання та знято обмеження щодо професій, за якими здійснюється підтвердження результатів неформального професійного навчання. Тепер можливо підтвердження професійних кваліфікацій за всіма робітничими професіями, які наведені в Національному класифікаторі України ДК 003 «Класифікатор професій».

У 10 областях України здійснюється впровадження інформаційної системи аналізу та прогнозування регіональних ринків праці в державній службі зайнятості здійснюється у 10 областях України.

МОН:

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. No 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково–педагогічних працівників» затверджено Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково–педагогічних працівників (далі – Порядок підвищення кваліфікації). Порядком підвищення кваліфікації передбачено, що суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа – підприємець, що провадить освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково–педагогічних працівників. При цьому, педагогічні та науково–педагогічні працівники самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації.

З метою забезпечення відповідності системи освіти:

підписано Меморандум про впровадження пілотного проєкту між Міністерством освіти і науки України, Одеською обласною державною адміністрацією та Громадською організацією “Інститут професійних кваліфікацій” щодо проведення дослідження відповідності показників регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів потребам ринку праці Одеської області;

підписано Меморандум про співпрацю між Міністерством освіти і науки України, Товариством з обмеженою відповідальністю “Захід-Схід Консалтінг” і громадською організацією “Міжнародний клуб ділових людей” щодо підготовки кваліфікованих кадрах для задоволення потреб дорожньо-будівельної галузі;

проведено у співпраці з компанією “Ferdinand Bilstein Ukraine” підвищення кваліфікації викладачів спецдисциплін, майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти інноваційним виробничим технологіям обслуговування автомобілів;

спільно з ТОВ “Фроніус Україна” проведено онлайн тренінг для майстрів виробничого навчання та викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти за професіями, пов’язаними із зварювальними технологіями на тему: “TIG зварювання”;

взято участь у круглому столі “Достойна заробітна плата, гідні та безпечні умови праці на будівництві – шлях до скорочення відтоку кваліфікованих кадрів” (у рамках міжнародної торговельної виставки будівельних матеріалів і технологій “InterBuildExpo-2021”);

підписано Меморандум про впровадження пілотного проєкту між Міністерством освіти і науки України, Житомирською обласною державною адміністрацією та Громадською організацією «Інститут професійних кваліфікацій» щодо проведення дослідження відповідності показників регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів потребам ринку праці Житомирської області.

Спільно з ТОВ “Самміт” проведено онлайн вебінар для майстрів виробничого навчання та викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти за професіями, пов’язаними із зварювальними технологіями на тему: “Інноваційне зварювальне обладнання” на платформі ZOOM.

Проведено онлайн зустріч з представниками громадської організації “WiN Ukraine”, що є українським осередком всесвітньої некомерційної асоціації Women in Nuclear Global, щодо запровадження науково-технічного співробітництва щодо стажувань і наукових візитів на об’єкти атомної галузі здобувачів закладів вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, а також створення галузевого порталу для слухачів та студентів і випускників.

У рамках проєкту “Публічно-приватне партнерство для поліпшення сантехнічної освіти в Україні” проведено:

 •  конкурс фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти – учасників проєкту з професії “Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування”;
 • круглий стіл з обговорення оновленого проєкту освітнього стандарту на компетентнісній основі з професії “Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування” за участі представників підприємств галузі.

Проведено, спільно з ТОВ “Кнауф Гіпс Київ”, онлайн круглий стіл для викладачів спеціальних дисциплін закладів професійної (професійно-технічної) освіти з обміну досвідом розроблення методичних розробок уроків спеціальної технології з професії “Монтажник гіпсокартонних конструкцій”.

Розпочато співпрацю щодо підготовки кваліфікованих кадрів:

- з ТОВ “ВІАТЕК” за компетенцією “Монтаж технічних систем безпеки та спостереження”;

- з Українською асоціацією виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції “УкрФА”.

РЕГІОНИ:

Вінницька ОДА:

З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників, навчання учнів, перенавчання дорослого населення на новій техніці із використанням сучасних виробничих технологій, відповідно, підвищення можливостей працевлаштування, залучаються ресурси державного, обласного бюджетів, позабюджетні надходження навчальних закладів та кошти інвесторів, у тому числі європейських (Німеччина). Понад 20 закладів П(ПТ)О області взяли участь у конкурсі та експертною комісією KFW вибрані для роботи у пілотному проекті МОН та ЄС “EU4 Skills: Кращі навички для сучасної України”. Переможцем конкурсу в області є вище професійне училище №41 м. Тульчин, де заплановано створення Центру професійної досконалості. Мікрогранти на дооснащення навчально-практичних центрів будуть направлені до ДПТНЗ “Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище” та ДПТНЗ “Вінницьке вище професійне училище сфери послуг”. Підготовлено до підписання меморандуми про співпрацю між Українським фондом соціальних інвестицій, вище вказаними закладами та Вінницькою обласною державною адміністрацією з метою об’єднання зусиль задля модернізації  інфраструктури  закладів  у рамках реалізації фінансованого ЄС через Німецький банк розвитку KFW (Франкфурт-на-Майні) проєкту “EU4Skills: Модернізація інфраструктури системи професійно-технічної освіти в Україні”.

Також, у рамках проєкту “EU4Skills: Модернізація інфраструктури системи професійно-технічної освіти в Україні” на базі ДПТНЗ “Вінницьке вище професійне училище сфери послуг” буде здійснено реконструкцію для облаштування майстерень за професією “Готельне обслуговування” та “Кухар-кондитер”, що сприятиме підвищенню якості підготовки кваліфікованих робітників для перспективних галузей  торгівлі  та сфери послуг.

Кіровоградська ОДА:

У рамках обласної програми розвитку агропромислового комплексу Кіровоградської області на 2018 – 2023 роки здійснюється підтримка експортоорієнтованих підприємств області. Зокре- ма, через фінансову підтримку суб'єктів господарювання у вигляді пільгових кредитів на реалі- зацію бізнес–планів, компенсації відсотків за кредитами, залученими у банківських установах. З метою залучення інвестицій у розвиток регіону, в області створена та діє Агенція регіонального розвитку, одним із напрямків роботи якої є організація та реалізація заходів та проєктів щодо підтримки регіонального розвитку, зокрема на підтримку та розвиток малого та середнього підприємництва.

Одеська ОДА:

З метою удосконалення системи професійного навчання робітників створюються навчально практичні центри галузевого спрямування (сучасна техніка, обладнання та підготовка за новітніми технологіями). На базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти створено та функціонує 29 НПЦ.

Також проводиться робота щодо модернізації мережі закладів професійної (професійно–технічної) освіти області та створення на їх базі сучасних центрів професійної (професійно–технічної) освіти.

Полтавська ОДА:

З метою працевлаштування мобільних осіб, в першу чергу, в трудонадлишкових районах, служба зайнятості області запровадила проведення на постійній основі онлайн презентацій роботодавців, які мають потребу в кадрах. З початку поточного року проведено 7 таких заходів за участю 50 осіб.

У березні 2021 року в рамках співпраці реалізації програми EU4Skills у державній службі зайнятості розпочато пілотне впровадження інформаційної системи аналізу та прогнозування регіональних ринків праці.

Рівненська ОДА:

Міжнародною організацією праці (МОП) за підтримки Уряду Данії та Мінсоцполітики України у липні 2018 року розпочато реалізацію п’ятирічного проєкту з метою поліпшення управління ринком праці «Інклюзивний ринок праці для робочих місць України». В рамках даного проєк- ту заплановно модернізувати 3 навчальних плани професійно–технічної освіти, створити 5 нових послуг для 4 регіональних офісів Державної служби зайнятості, здійснити підготовку 7 із 75 місцевих тренерів за програмою МОП «Розпочни та вдосконалюй свій бізнес», забезпечити начання 4,5 тис осіб навчання на курсах підприємницької діяльності, удосконалити інституційні можливості соціальних партнерів для більш плідного соціального діалогу, забезпечити навчання 240 осіб технікам колективних переговорів і створити 5 платформ для ведення та укладення колективних переговорів на галузевому рівні.

У рамках проєкту у лютому 2020 року укладено Меморандум про створення Місцевого парт- нерства зайнятості. В рамках поєкту в червні 2020 року на базі Рівненстького центру професійно–технічної освіти державної служби зайнятості відбулась зустріч з представниками робочої групи Проєкту, які детально оглянули навчальні бази Олександрійського навчального відділення та навчальні майданчики м. Рівне.

21–23.12.2020 Центр сприяння бізнесу за сприяння Рівненської ОДА провів онлайн навчання з бізнес–планування для підприємців Рівненщини за програмою Міжнародної організації праці (Start and Improve Your Business).

Харківська ОДА:

В регіоні продовжено виконання “Плану заходів щодо реалізації основних напрямків державної політики у сфері зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2022 року” (розпорядження КМУ від 03.03.2020 № 216-р)

З метою вдосконалення системи професійного навчання працівників відповідні питання включено до плану роботи обласного координаційного Комітету сприяння зайнятості та професійної орієнтації населення на 2021 рік. Так, 24.06.2021 на засіданні Комітету було розглянуто питання “Про проведені профорієнтаційні заходи щодо популяризації робітничих професій серед різних категорій населення, у тому числі, з учнівською молоддю”. У ІІІ кварталі поточного року заплановано розглянути питання “Про стан роботи системи професійної (професійно-технічної) освіти щодо забезпечення підприємств області висококваліфікованими робітничими кадрами, відповідно до вимог ринку праці регіону”.

Чернігівська ОДА:

19.02.2021Національним університетом “Чернігівська політехніка” та Чернігівським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій підписано Меморандум про співпрацю. Основними напрямами співпраці є сприяння у підготовці висококваліфікованих кадрів для системи державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ організацій різних форм власності, підвищенні рівня правової культури населення через зростання правосвідомості суспільства в питаннях діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні.

22.02.2021 в Національному університеті “Чернігівська політехніка” відбулося відкриття проєкту “Перепідготовка та соціальна адаптація військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей в Україні. Інтеграція моделі проєкту “Норвегія – Україна” в державну систему”.

У Чернігівській області проєкт реалізується Національним університетом “Чернігівська політехніка”, Громадською організацією “Чернігів Європейський”. Головними координаторами є: з боку Норвегії – університет NORD, в Україні – Міжнародний фонд соціальної адаптації. Проєкт фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії за участю українських партнерів проєкту.

04.06.2021 підписано багатосторонній Меморандум про співпрацю між Національним університетом “Чернігівська політехніка” та Славутицькою міською територіальною громадою Вишгородського району Київської області, Державним спеціалізованим підприємством “Чорнобильська атомна електростанція”, Відокремленим підрозділом “Атомремонтсервіс” державного підприємства “НАЕК “Енергоатом”, Комунальним підприємством “Агентство регіонального розвитку” Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області, Товариством з обмеженою відповідальністю “ТАУРУС КВАДРО”, Товариством з обмеженою відповідальністю “ДДПРО”.

Метою Меморандуму є співробітництво з питань проведення освітнього процесу, наукового співробітництва, встановлення ділових контактів, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, підвищення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти Національного університету “Чернігівська політехніка”.