Поглиблення співпраці щодо підготовки кваліфікованих кадрів між науковими установами та закладами професійно-технічної освіти та суб’єктами господарювання для визначення необхідних навичок та забезпечення відповідності кваліфікації випускників потребам підприємств​

100%
Інформацію оновлено
12.08.2021
Відповідальний виконавець: 
Міністерство освіти і науки України
Міністерство соціальної політики України
Національна академія наук України (за згодою)
Торгово-промислова палата України (за згодою)
Київська міська та обласні держадміністрації
Галузеві та бізнес-асоціації (за згодою)
  • Виконано
  • Виконується
  • Не виконано
  • Заплановано до виконання
IV квартал
2018
Налагодження ефективного діалогу на постійній основі між суб’єктами господарювання, науковими установами та закладами професійно-технічної освіти з метою поглиблення співпраці у сфері підготовки кваліфікованих кадрів
Виконано

(Звіт за 2018–2019 роки).
РЕГІОНИ:
Віницька ОДА:

З метою масового залучення молодих людей в підприємницьку діяльність департамент економіки і інвестицій Вінницької міської ради, Вінницька бізнес-школа та Вінницький обласний молодіжний центр “Квадрат” 23.03.2021 об’явили конкурс бізнес-проектів “VINIDEA”. Основна мета конкурсу полягає у навчанні молоді основним механізмам побудови та розвитку власного бізнесу шляхом проведення навчання та практики, що дасть можливості максимально реалізувати свій творчий потенціал та досягти фінансової незалежності.

Учасники проєкту за 4 дні пройдуть поглиблене модульне навчання з курсу бізнес-планування та формування проєктних команд. Молодь матиме можливість навчитись знаходити ідеї для своїх продуктів, тестувати і упаковувати їх для продажу; дізнатися про основи просування продукції, без чого успішний вихід на ринок неможливий. Також учасники проєкту вивчатимуть успішні бізнес-моделі компаній, як влаштовані фінанси компанії; що таке EBITDA і як працювати з цим показником; які існують форми фінансової звітності; як формується і з чого складається оборотний капітал; що таке фінансовий аналіз і як його проводити; як зрозуміти  правові основи ведення власної справи. Протягом курсу будуть розглянуті типи підприємницької діяльності та особливості їх реєстрації, сплати податків, подання звітності та найму працівників. Молодь отримає знання та навички по формуванню команди переможців; де і як шукати переможців собі в команду; як мотивувати, навчати та розвивати персонал; як з колективу зробити команду переможців.

02.06.2021 було проведено круглий стіл на тему “Смарт спеціалізація регіону” де розглянуто основні досягнення прогнозованих показників Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області до 2027 року, а також обговорили визначення смарт спеціалізації Вінницької області.

01.06.2021 відбулась презентація конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи). Надання фінансової підтримки буде здійснюватись на конкурсних засадах у вигляді грантів з обласного бюджету. Розгляд бізнес-планів та встановлення суми грантів буде забезпечуватись конкурсною комісією. Розміри грантів від 50 до 100 тис.грн., особлива увага буде приділятись підтримці підприємців у сільській місцевості.

Житомирська ОДА:

В області утворена Рада професійної освіти. До складу Ради входять представники галузевих управ- лінь, департаментів облдержадміністрації, роботодавці, керівники промислових підприємств об- ласті, служба зайнятості, громадськість, профспілки, керівники професійно–технічних закладів об- ласті та інші.

Основними завданнями Ради є координація діяльності щодо реалізації єдиної державної політики у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів, розвитку профе- сійної (професійно–технічної) освіти регіону, проведення аналізу потреби економіки регіону у квалі- фікованих робітниках та формування робітничого потенціалу, визначення перспективних напрямів розвитку професійної освіти.

На засіданнях ради розглядаються питання формування обсягів державного/регіонального замов- лення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітничих кадрів з урахуванням ре- альних та перспективних потреб ринку праці регіону, удосконалення мережі закладів професійної (професійно–технічної) освіти, впровадження дуальної форми навчання тощо.

Для визначення необхідних навичок та забезпечення відповідності кваліфікації випускників по- требам підприємств проводяться спільні зустрічі, «круглі столи», конкурси професійної майстерності тощо.

КМДА:

Пріоритетним завданням Київської міської влади є удосконалення системи підготовки та забезпе- чення відповідності кадрового потенціалу потребам економічного розвитку столичного регіону. Для забезпечення підготовки фахівців укладено 1797 договорів із 1624 підприємствами, організаці- ями, установами–замовниками робітничих кадрів, у тому числі із 25 комунальними підприємствами міста Києва. Оновлено освітні програми з 27 робітничих професій шляхом впровадження держав- них стандартів професійної (професійно–технічної) освіти на модульно–компетентнісній основі. У 23 закладах професійної (професійно–технічної) освіти за 32 професіями здійснюється підготовка кваліфікованих робітників за дуальною формою навчання.

Протягом січня–серпня 2020 року за направленням міської служби зайнятості проходили навчання 0,5 тис. безробітних осіб у 15 навчальних закладах, серед яких університети та інститути післядипломної освіти, вищі професійні училища, підприємства, навчально–курсові учбові комбінати.

Львівська ОДА:

З метою максимального наближення професійних навичок громадян, які шукають роботу до потреб роботодавців, обласною службою зайнятості у січні – червні 2021 року здійснено професійне навчання 0,8 тис. безробітних у віці до 35 років.

Одеська ОДА:

Закладами професійної (професійно–технічної) освіти області проводиться робота щодо погли- блення співпраці з роботодавцями, а саме: укладаються договори із роботодавцями стосовно впровадження елементів дуальної форми освіти (теоретичне навчання у закладі освіти – 30%, виробниче навчання та виробнича практика на базі роботодавців – 70% навчальних годин). Станом на кінець 2020 року елементи дуальної форми навчання запроваджено у 9 закладах професійної (про- фесійно–технічної) освіти області з 12 професій та 1 закладі вищої освіти з 2 професій. Відповідно до стандартів професійної (професійно–технічної) освіти розроблено навчальні плани, програми за дуальною формою навчання, які погоджено роботодавцями та затверджено у відповідному порядку.

Для забезпечення тісної співпраці закладів освіти та роботодавців в області  створена та функціонує регіональна рада з професійної (професійно-технічної) освіти у ході засідань якої визначено основні професії, які затребувані на регіональному ринку праці та сформовані обсяги регіонального замовлення.

Разом з цим, заклади професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти укладають договори із роботодавцями стосовно впровадження елементів дуальної форми навчання (теоретичне навчання у закладі освіти – 30%, виробниче навчання та виробнича практика на базі роботодавців – 70% навчальних годин).

На сьогодні елементи дуальної форми навчання запроваджено у 9 закладах професійної (професійно-технічної) освіти області з 12 професій та 1 закладі фахової передвищої освіти з  2 професій. 

Відповідно до стандартів професійної (професійно-технічної) освіти розроблено навчальні плани, програми за дуальною формою навчання, які погоджено роботодавцями та затверджено у відповідному порядку.

Полтавська ОДА:

У жовтні 2020 року Комунальним закладом Полтавської обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді» проведено навчально–тренувальні збори учасників І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу–захисту науково–дослідницьких робіт учнів–членів Малої академії наук України у 2020–2021 навчальному році з різних профілів наукової діяльності (у форматі онлайн).

Рівненська ОДА:

Національним університетом водного господарства реалізовано проєкт «Створенння і розвитку бізнес–інкубатора Національного університету водного господарства та природокористування».

Серед основних цілей було стимулювання процесів започаткування і розвитку малого інноваційно- го бізнесу у сфері інформаційних технологій шляхом реалізації програми бізнес–інкубації, надання послуг із започаткування нового бізнесу та науково–технічної підтримки нового бізнесу. На базі НУ- ВГП функціонує центр інноваційної діяльності, у складі якого діє сектор інноваційної діяльності та трансферу технологій, що тісно співпрацюють з бізнес–сектором області.

Харківська ОДА:

У рамках співпраці на базі закладів вищої освіти проведено низку відкритих лекцій, тренінгів, тестувань, Днів відкритих дверей, Днів кар’єри, екскурсій, Ярмарків вакансій від провідних ком- паній області. Серед провідних можна відмітити: Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова; Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця; Національний технічний університет ім. В.Н. Каразіна та Харнівський національний уні- верситет радіоелектроніки.

На базі провідних закладів вищої освіти Харківської області активно проводилась спільна ді- яльність із провідними компаніями регіону у рамках підписаних меморандумів про співпрацю, в яких задекларовано спільні наміри стосовно вдосконалення освітніх програм навчальних за- кладів та поглиблення співпраці на принципах державно–приватного партнерства, для більш тісної взаємодії у справі підготовки компетентних фахівців та з метою підвищення конкуренто- спроможності і успішної адаптації випускників на ринку праці.

Серед позитивних прикладів цієї діяльності можна відмітити: Харківський національний універ- ситет міського господарства імені О. М. Бекетова; Харківський національний економічний уні- верситет імені Семена Кузнеця; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Харківський національний автомобільно–дорожній університет; Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського»; ННЦ «Інститут експериментальної клінічної ветеринарної ме- дицини» НААН України Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України; Харківський наці- ональний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка.

На базі провідних закладів вищої освіти Харківської області активно проводилась спільна діяльність із провідними компаніями регіону у рамках підписаних меморандумів про співпрацю, в яких задекларовано спільні наміри стосовно вдосконалення освітніх програм навчальних закладів та поглиблення співпраці на принципах державно-приватного партнерства, для більш тісної взаємодії у справі підготовки компетентних фахівців та з метою підвищення конкурентоспроможності і успішної адаптації випускників на ринку праці.

Чернігівська ОДА:

З метою стимулювання підприємницького менталітету у здобувачів професійних кваліфікацій закладами професійної (професійно-технічної) освіти до змісту освітніх програм включено компонент “Основи галузевої економіки і підприємництва”. Здобувачі професійної освіти, які разом із професією отримують повну загальну середню освіту, вивчають тему “Ринок праці та підприємництво” інтегрованого курсу “Громадянська освіта”.

У співпраці з галузевими підприємствами – замовниками робітничих кадрів, підприємствами – виробниками сучасного обладнання, матеріалів, інструменту та торговельними фірмами, що їх реалізують в закладах освіти, здійснюється перегляд та оновлення робочих професійних програм з підготовки кваліфікованих робітників шляхом включення до їх змісту технічних та технологічних новацій.

Для розвитку кар’єрного потенціалу молоді, підвищення її здатності до працевлаштування від 17 до 19 березня учні випускних курсів закладів профтехосвіти міста Чернігова пройшли тренінг “Розпочни свій бізнес!” за методологією Міжнародної організації праці в рамках проєкту “Інклюзивний ринок праці для створення нових робочих місць в Україні”, організований Агенцією регіонального розвитку Чернігівської області. У ході навчання учасники ознайомилися з основами підприємницької діяльності, проаналізували свої бізнес-ідеї, дізналися про можливості державної програми 5-7-9% від представника УкрГазбанку, і головне, - розробили власний бізнес-план. Досягнуто домовленості про консультаційний супровід потенційних підприємців. По завершенню тренінгу учасники отримали сертифікати.

Для виявлення та підтримки обдарованої молоді, популяризації робітничих професій, підняття престижу професійно-технічної освіти, впровадження елементів дуальної освіти в питаннях підготовки робітничих кадрів у різних галузях промисловості, забезпечення підприємств висококваліфікованими кадрами з урахуванням потреб ринку праці у рамках реалізації заходів Комплексної Програми підвищення конкурентоспроможності Чернігівської області на 2021-2027 роки “Чернігівщина конкурентоспроможна” передбачено проведення конкурсу “Робітнича професія - крок до успіху”.

IV квартал
2019
Перевірка навчальних програм та планів з метою визначення їх відповідності потребам підприємств та підвищення рівня зайнятості випускників закладів професійно-технічної освіти
Виконано

(Звіт за 2018–2019 роки).

РЕГІОНИ:
Віницька ОДА:

Згідно із вимогами нормативних документів до 20% змісту навчання може корегуватися із врахуванням особливостей виробництва на підприємствах замовників кадрів. З метою максимальної адаптації навчальних програм до потреб ринку праці у області всі робочі навчальні плани та програми підготовки кваліфікованих робітників погоджуються із роботодавцями.

У 2020-2021 навчальному році робочими групами напрацьовані і  впроваджуються 45 сучасних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти, змістовною складовою яких   є  розвиток підприємницького менталітету.

Рівненська ОДА:

У Національному університеті «Острозька академія» у 2018 році відкрито Центр професійної орієн- тації та консультування. Центр створено у рамках реалізації проєкту «Підвищення конкурентоспро- можності випускників університетів на ринку праці України та Білорусі через мережу створення ре- гіональних транскордонних консультаційних центрів професійної орієнтації та консультування», що фінансувався за кошти Програми територіального співробітництва Україна–Білорусь.

15.12.2020 відбулося підписання меморандуму між громадською спілкою Rivne It Cluster та Націо- нальним університетом «Острозька академія». Співпраця передбачає реалізацію спільних проєк- тів і вдосконалення навчального процесу для студентів спеціальності «Економічна кібернетика» та «Комп’ютерні науки».

Харківська ОДА:

На базі провідних закладів вищої освіти Харківської області активно проводилась спільна діяльність із провідними компаніями регіону у рамках підписаних меморандумів про співпрацю, в яких задекларовано спільні наміри стосовно вдосконалення освітніх програм навчальних закладів та поглиблення співпраці на принципах державно-приватного партнерства, для більш тісної взаємодії у справі підготовки компетентних фахівців та з метою підвищення конкурентоспроможності і успішної адаптації випускників на ринку праці.

Серед позитивних прикладів цієї діяльності можна відмітити проведення відповідних заходів у закладах вищої освіти регіону, а саме :

- у Національному фармацевтичному університеті працював профорієнтаційний табір для школярів “Pharm Camp” (04-06.01.2021);

- у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця проведені Дні кар'єри, організовані Лабораторією кар'єри закладу вищої освіти, у заходах яких взяли участь понад 1400 слухачів;  відбулися  23 майстер-класи та вебінари; стартували 3 спільні з бізнес-структурами проєкти (08-26.02.2021);

- у Харківському національниому університеті радіоелектроніки стартував Місяць кар’єри за участі провідних IT - кампаній регіону (15.03.2021);

- на базі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна відбулася IV Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасні перетворення міжнародного бізнесу” (31.03.2021);

- у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М.Бекетова в рамках Європейського тижня цифрової грамотності відбувся  вебінар “Цифрові навички та технології для майбутнього працевлаштування” (24.03.2021). Також, на базі кафедри економічної теорії та міжнародної економіки закладу вищої освіти розпочала роботу школа розвитку “Світ міжнародної економіки” для учнів старших класів закладів загальної середньої освіти (лютий 2021 року).

Також, вищими науковими закладами аграрного напряму та профільними установами Національної академії аграрних наук України проводилась робота щодо підготовки кваліфікованих кадрів та забезпечення відповідності кваліфікації випускників вимогам сучасних підприємств.